4 februari 2012 – Making change – ideas for an ecological economy

Workshop February 4th, 2012
Cursus-beschrijving (English below)

Deze cursus is een unieke samenwerking tussen de Bulgaars-Amerikaanse Permacultuurdocent Mihail Kossev en Maranke Spoor, docent aan de Permacultuur School Nederland. Steeds meer mensen zien in dat ons economisch systeem aan verandering toe is. Nu is het de tijd om de economie duurzaam te maken. Duurzame projecten komen moeilijk van de grond zonder wijzigingen in het economisch systeem. Welke wijzigingen zijn er nodig?

Making_change_flyer
In deze cursus gaan we met deze vraag aan de slag vanuit een permacultuur-invalshoek. De natuur is onze leraar. Wij kennen de stappen van het plannen van projecten. We kunnen goed op de hoogte zijn van de functies van de moderne economie, maar hoe kunnen we ze zodanig toepassen dat er een transitie plaatsvindt naar een meer regeneratieve vorm van levensonderhoud? Tegenwoordig is West-Europa afhankelijk van een kwetsbaar handelssysteem gebaseerd op import van goedkope producten van ver. Eeuwenlang is de Europese samenleving weg-geëvolueerd van het produceren van ruwe goederen, zodat ze te afhankelijk is geworden van een snelle economie, in plaats van een veerkrachtige economie gebaseerd op lokale produktie. Hoe kan een bedrijf geld verdienen terwijl het de lokale productie weer op gang brengt? Hoe kan dit worden gedaan op een betaalbare manier voor de ondernemer en de klant? Hoe kun je geld voor jezelf verdienen terwijl je een integrale rol speelt in de overgang van jouw gemeenschap naar een veerkrachtige lokale economie?

Kom naar deze workshop om je ideeën op dit vlak te ontwikkelen en te delen. Met behulp van de holistische systeembenadering van de permacultuur kunnen wij je helpen met het conceptualiseren van het kader van een nieuw bedrijf of project-idee waar je mogelijkerwijze aan werkt. Wij helpen je de niches in je gemeenschap te identificeren, waar je inspanningen om het milieu te verbeteren het effectiefst zijn. Je zult ontdekken dat het goedkoper en makkelijker kan dan je oorspronkelijk dacht. Het geheim zit hem in het weten waar te kijken! Permacultuur kan niet alleen worden toegepast op tuinen en architectuur, maar ook op zaken als bedrijfsadministratie en management. Je kunt het ook toepassen op je eigen leven. Het reikt verder dan alleen het kweken van groenten en compostering van afval, het kan de manier beinvloeden waarop je met mensen op het werk omgaat, of zelfs hoe je op zoek gaat naar werk in het algemeen. Permacultuur is echter geen wondermiddel, en wij beweren niet de wijsheid in pacht te hebben.

Beschikbaar zijn beproefde methodes van integratie in de samenleving en eenvoudige beheertechnieken die een groot effect op de gezondheid van een bedrijf hebben. Er zijn tal van eenvoudige manieren om grote sprongen te maken naar duurzaamheid. Deze workshop kan de puzzelstukjes bij elkaar brengen.

Een zeer belangrijk element in een gezonde economie zijn gezonde relaties tussen de mensen die eraan deelnemen. Deze workshop is niet alleen een manier om ideeën te creëren, maar ook een plaats om gelijkgestemden te ontmoeten met wie je kunt samenwerken om je gemeenschap vooruit te brengen, in een revolutie naar een gelukkigere, meer duurzame toekomst.

Op macroniveau is er aandacht voor wanneer we een systeem omarmen, ook als dit een destructief systeem is met veel perverse prikkels, en aandacht voor alternatieven voor het huidige economisch/monetaire systeem.

Docenten

Mihail Kossev
Ontving zijn Bachelor’s van de New York University, met een Master in Education, tevens een Permaculture Ontwerp Certificaat en een tuinbouwcertificaat. Na een bescheiden begin als leerkracht in het basisonderwijs vond Mihail werk in het ontwerpen van tuinen en verbouwen van voedsel voor gemeenschappen in de Verenigde Staten en in Oost-Europa. In de afgelopen twee jaar heeft hij geleefd en gereisd in Europa terwijl hij advies gaf en lesgaf aan maatschappelijke organisaties, bedrijven (groot en klein) en particulieren. Hij heeft een gedegen kennis van duurzame beheerpraktijken ontwikkeld, en al workshops gegeven met als titel “Permacultuur Entrepreneurship”, “Home Food Production” en “Inleiding tot Permacultuur”. Zie www.mihailkossev.weebly.com voor meer informatie.

Maranke Spoor
Behaalde haar Master Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Utrecht. Ze koos voor deze studie vanwege haar brede interesse en rechtvaardigheidsgevoel. Ze heeft hierna een jaar of tien gewerkt als parttime docent recht en als onderwijsjurist. Maranke is opgegroeid op het platteland, waar ze een liefde voor natuur heeft opgedaan. Dit resulteerde uiteindelijk in het volgen van de intensieve jaaropleiding Permacultuur van de Permacultuur School Nederland, door Taco Blom en Ishi Crosby. De intensieve jaaropleiding Permacultuur omvat een breed scala aan onderwerpen, bekeken door een duurzame bril, bijv. bodem, water, ecologie, bouw, sociale permacultuur en economie. Tevens volgde ze een Permacultuur docententraining van Andy Goldring in Denemarken, en verder diverse relevante workshops. Maranke besteedde haar tijd de laatste jaren aan studeren, werken in/aan verschillende tuinen, en veel permacultuur-cursussen geven. Maranke is momenteel zelf docent aan de Permacultuur School Nederland, samen met Taco Blom, een zeer ervaren permaculturist en tamelijk briljante boer.

Aanmelden

 • Aanmelden bij mihail.kossev(at)gmail.com (English or Dutch)
 • Datum 4 februari 2012 van 12 tot 18 uur
 • Locatie Oudegracht a / d Werf 345 te Utrecht (12 minuten lopen vanaf het Centraal Station, als je het winkelcentrum overslaat, en de uitgang van de bussen neemt).
 • Bijdrage 30 euro per persoon. Koffie en thee inbegrepen.
 • Eventueel wat eten om te delen meenemen.

Vuuravond op dezelfde locatie

 • De avond voor de cursus (3 feb) is er vuuravond op Oudegracht a / d Werf 345.
 • Cursisten die van elders komen kunnen ook hier overnachten en het vuur meemaken.
 • Graag even melden bij tt.alowieke(at)gmail.com.
 • Vrije bijdrage gewenst.

Beschrijving

 • Elke eerste vrijdag van de maand, vuurdag van 18.00 tot 22.00.
 • Samen soep maken in ketel boven het vuur.
 • Iedereen neemt groente of kruiden mee. Of nog iets anders.
 • Er is brood en boter voor bij de soep.
 • Neem ook je instrument mee, als je wat bespeelt.
 • Heb je een plan of idee, dan vind je hier een platform.

Course announcement in English

Course Description
This course is a unique one-off collaboration between the Bulgarian / American Permaculture teacher Mihail Kossev and Maranke Spoor, teacher at the Dutch School for Permaculture.

As most people know by now, our economic system needs to change. Now is the time for to make our economy sustainable. Sustainable projects are hard to get going without changes in the economic system. What changes are needed?

In this course we work on this question from a permaculture point of view. Nature is our teacher. We know the steps of planning projects. We may be well-acquainted with the functions of the modern economy, but how do we apply them (i.e. transition them) towards a more regenerative livelihood? Nowadays, Western Europe is dependent on a fragile trade system that values cheap goods imported from abroad. For centuries, European society has evolved away from producing raw goods, which has made it too dependent on a fast-paced economy, rather than thoughtful and quality local production. How can a business make money while bringing back local production? How can this be done in an affordable way for the business owner and the customer? How can you make money for yourself while playing an integral role in your community’s transition away from the excesses of industry?

Come to us to share and develop your ideas. Using permaculture whole-systems planning, we can help you conceptualize the framework of a new business or project idea you may be working on. We will help you identify niches in your community where your efforts to improve the environment will be most effective. You will discover that it may be cheaper and easier than you originally thought. The secret lies in knowing where to look! Permaculture can not only be applied to gardens and architecture, but also to business administration and management. Frankly, it can even be applied to your life tomorrow. It reaches beyond just growing vegetables and composting waste, it can effect how you treat and manage the people at your workplace, or how you even seek out work in general. However Permaculture is not a cure-all, and we do not claim to have all the answers.

Available are tried-and-true methods of community integration and simple management techniques that have a great effect on the health of a business. There are numerous simple ways to make giant leaps towards sustainability. This workshop can put all the pieces together.

A very important element in a healthy economy is healthy relationships between the people participating. This workshop is not only a way to gather and create ideas, but also a place to meet like-minded individuals with whom you can collaborate to revolutionize your community and propel it forward towards a happier, more sustainable future.

At a macro level, we focus on when we embrace a system, even when it is a destructive system with a lot of perverse incentives, and on alternatives to the current economic / monetary system.

Teachers

Mihail Kossev
Recieved his Bachelor’s from New York University, with a Master’s in Education, Permaculture Design Certificate and also a Professional Certification in Horticulture. With a humble beginning as an elementary school teacher, Mihail went on to various jobs designing gardens and growing food for communities in the United States and Eastern Europe. For the past two years, he has been living and travelling in Europe consulting and teaching for community organizations, businesses (big and small) as well as private individuals. He has developped a solid understanding of sustainable management practices, having already taught workshops titled “Permaculture Entrepreneurship”, “Home Food Production” and “Introduction to Permaculture”. For more info, please check out www.mihailkossev.weebly.com

Maranke Spoor
Received her Master’s, in Law, from the University of Utrecht. She chose this study because of her broad interest and sense of justice. She spent the following ten years working as a part-time lecturer and jurist. Growing up on the countryside she’s always had a love for nature. This finally resulted in taking the intensive permaculture course of the Dutch School for Permaculture, taught by Taco Blom and Ishi Crosby. The intensive course covers a wide variety of subjects, from a sustainability viewpoint, e.g. soil, water, ecology, building, social permaculture and economics. Maranke also participated in a Permaculture teachers’ training by Andy Goldring in Denmark and various permaculture workshops. Maranke spent her time in recent years on working in various gardens, studying and teaching a lot of (intensive) permaculture courses. Maranke is currently a teacher at the Dutch School for Permaculture, together with Taco Blom, a very experienced permaculturist and rather brilliant farmer.

 • Apply with mihail.kossev(at)gmail.com (English or Dutch).
 • Date february 4th 2012 , 12 to 18 hours.
 • Location Oudegracht a / d Werf 345 te Utrecht ( a 12 minute walk from the Centraal Station, if you skip the mail, and choose the exit to the busses).
 • Cost 30 euro Coffee and tea included.
 • You can bring some food to share if you like.

Fire evening at the same location

 • The night before the course (feb 3 th) there is fire-evening at Oudegracht a/d Werf 345.
 • Non-local students can sleep here and enjoy the fire the evening before the course.
 • Please contact tt.alowieke(at)gmail.com.
 • Cost: donation.

Fire evening description

 • Every first Friday of the month from 18.00 to 22.00.
 • Making soup together, in a kettle over the fire.
 • Everybody brings some vegetables, herbs, or other addition to the soup.
 • There is bread and butter to go with the soup.
 • Please bring your instrument if you play any.
 • Have you got a plan or idea then you will find a platform here.